toUint32

Convert a signed 32-bit integer to an unsigned 32-bit integer.

Usage

var int32ToUint32 = require( '@stdlib/number/int32/base/to-uint32' );

int32ToUint32( x )

Converts a signed 32-bit integer to an unsigned 32-bit integer.

var float64ToInt32 = require( '@stdlib/number/float64/base/to-int32' );

var y = int32ToUint32( float64ToInt32( -1 ) );
// returns 4294967295

y = int32ToUint32( float64ToInt32( 3 ) );
// returns 3

Examples

var randu = require( '@stdlib/random/base/randu' );
var MAX_INT32 = require( '@stdlib/constants/math/int32-max' );
var float64ToInt32 = require( '@stdlib/number/float64/base/to-int32' );
var int32ToUint32 = require( '@stdlib/number/int32/base/to-uint32' );

var uint32;
var int32;
var sign;
var i;

for ( i = 0; i < 100; i++ ) {
  if ( randu() < 0.5 ) {
    sign = -1.0;
  } else {
    sign = 1.0;
  }
  // Generate a random signed 32-bit integer:
  int32 = float64ToInt32( sign*randu()*MAX_INT32 );

  // Convert the signed integer to an unsigned 32-bit integer:
  uint32 = int32ToUint32( int32 );

  console.log( 'int32: %d => uint32: %d', int32, uint32 );
}