Gamma Delta Ratio

Compute the ratio of two gamma functions.

Usage

var gammaDeltaRatio = require( '@stdlib/math/base/special/gamma-delta-ratio' );

gammaDeltaRatio( z, delta )

Computes the ratio of two gamma functions. Specifically, the function evaluates Γ( z ) / Γ( z + delta ).

var y = gammaDeltaRatio( 2.0, 3.0 );
// returns ~0.042

y = gammaDeltaRatio( 4.0, 0.5 );
// returns 2.0

y = gammaDeltaRatio( 100.0, 0.0 );
// returns 1.0

Examples

var randu = require( '@stdlib/random/base/randu' );
var gammaDeltaRatio = require( '@stdlib/math/base/special/gamma-delta-ratio' );

var delta;
var z;
var i;

for ( i = 0; i < 100; i++ ) {
    z = randu()*10.0;
    delta = randu()*10.0;
    console.log( 'gamma( %d ) / gamma( %d + %d ) = %d', z, z, delta, gammaDeltaRatio( z, delta ) );
}