Fréchet

Fréchet distribution.

Usage

var frechet = require( '@stdlib/math/base/dists/frechet' );

frechet

Fréchet distribution.

var dist = frechet;
// returns {...}

Examples

var getKeys = require( 'object-keys' ).shim();
var frechet = require( '@stdlib/math/base/dists/frechet' );

console.log( getKeys( frechet ) );