copyBuffer

Copy buffer data to a new Buffer instance.

Usage

var copyBuffer = require( '@stdlib/buffer/from-buffer' );

copyBuffer( buffer )

Copies buffer data to a new Buffer instance.

var array2buffer = require( '@stdlib/buffer/from-array' );

var b1 = array2buffer( [ 1, 2, 3, 4 ] );
// returns <Buffer>[ 1, 2, 3, 4 ]

var b2 = copyBuffer( b1 );
// returns <Buffer>[ 1, 2, 3, 4 ]

Examples

var allocUnsafe = require( '@stdlib/buffer/alloc-unsafe' );
var copyBuffer = require( '@stdlib/buffer/from-buffer' );

var bool;
var b1;
var b2;
var i;

// Allocate a new buffer:
b1 = allocUnsafe( 10 );

// Generate a new buffer from the existing buffer:
b2 = copyBuffer( b1 );

bool = ( b2 === b1 );
// returns false

bool = ( b2.length === b1.length );
// returns true

for ( i = 0; i < b2.length; i++ ) {
    console.log( b2[ i ] === b1[ i ] );
    // => true
}